SBA Policy

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA): Policy

Brf Marmorn

INLEDNING

Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, 2 kap, 2§. Åtgärderna kan vara av både teknisk (utrustning) och organisatorisk (t.ex. information) karaktär.

Statens Räddningsverk har utfärdat allmänna råd och kommentarer (SRVFS 2004:3) om systematiskt brandskyddsarbete (SBA) med utgångspunkt i denna lag.

Brf Marmorn SBA-policy utgår från dessa regelverk och beskriver brandskyddsarbetet i vår fastighet. Ett systematiskt och kontinuerligt brandskyddsarbete utgår från de brandrisker som finns i fastigheten, så att brand kan förebyggas och konsekvenserna vid ett eventuellt brandtillbud kan minimeras.

ÖVERGRIPANDE BRANDSKYDDSPOLICY

Alla som bor i huset ska känna till hur de ska förebygga brand och agera i händelse av brand i den egna lägenheten, trapphuset och byggnaden i övrigt.

 • Regelbunden kontroll av brandskyddsanordningar, belysning, el-ledningar, maskiner, brandcellsgränser och att trapphus/våningsplan/allmänna utrymmen är fria från lösa föremål eller brännbart material.
 • Årlig kontroll av släckutrustning, seriekopplade rökdetektorer samt rökluckor. 
 • Rökförbud i alla gemensamma utrymmen såsom trapphus, källare, tvättstuga och hiss.
 • Inga brandfarliga vätskor får förvaras i källarförråd eller källargångar.
 • Enligt föreningens stadgar §31 punkt 14 ansvarar bostadsrättsinnehavaren för underhåll av brandvarnare.
 • Hyresgäster tilldelas en ny brandvarnare vart 10:e år, nästa gång 30 juni 2023 eller när lagförändring sker.
 • Fordon får ej parkeras så att de hindrar utryckningsfordon att komma fram på våra gårdar.

BESKRIVNING AV BYGGNADEN

Brf Marmorn består av fem huskroppar, där de båda yttersta är formade som ett L med 4 entréer vardera (44 A-D och 36 A-F). Övriga hus är raka med en (40) respektive två entréer (38, 42). Nr 38A har sin entré direkt från Lundagatan, övriga entréer nås från innergårdarna. Husen har källare och är 4 våningar höga. Lundagatan 42 har en kungsvåning med terrass på våning 5.

Total byggnadsyta är 22 261 kvm, varav 821 kvm utgörs av lokalyta. Adressen är Lundagatan 36 – 44.

BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN OCH DESS RISKER

I byggnaden bedrivs ingen verksamhet som innefattar stora mängder av brännbart eller brandfarligt material.

BESKRIVNING AV TEKNISKA BRANDSKYDDSÅTGÄRDER

Regelbunden kontroll av belysning, el-ledningar, maskiner och brandcellsgränser görs av föreningens fastighetsskötare. Styrelsen ser till att det är ordning och reda i husets allmänna utrymmen.

Brandskyddsinventering av fastigheten har genomförts av Fastighetsskötsel AB. Denna har resulterat i ett antal åtgärder, både krav och rekommendationer.

Brandcellsindelning och dörrar i brandcellsgräns

Varje lägenhet är en brandcell. Lägenhetsdörrarna är av brandskyddsklass EI30 vilket innebär att de står emot brand i 30 minuter.

Utrymningsvägar

 • Från lägenheterna fungerar trapphus samt fönster och balkonger som utrymningsvägar.
 • Från tvättstugan och källare: trapphus

Brandvarnare/rökdetektorer

Enligt föreningens stadgar svarar varje bostadsrättsinnehavare för underhåll av brandvarnare i lägenheten. Bostadsrättsinnehavarna uppmanas skaffa brandvarnare om sådan saknas i lägenheten. Hyresgäster tilldelas en ny brandvarnare juni 2023 och sedan vart 10:e år eller när lagförändring sker.
Släckutrustning

Handbrandsläckare/brandposter finns i tvättstugor, gästlägenheter och vaktmästeriet. Boende uppmanas att skaffa brandsläckare och/eller brandfilt till sin bostad.

Räddningsvägar

Alla vägar på Marmorns gårdar är räddningsvägar. Se till att alltid hålla fritt för utryckningsfordon

BESKRIVNING AV ORGANISATORISKA BRANDSKYDDSÅTGÄRDER

Ansvarsfördelning för brandskyddet

Styrelsen ansvarar för det systematiska brandskyddsarbetet i föreningen. Styrelsen ansvarar också för att tillsyn av föreningens gemensamma utrustning för brandskydd och utrymning genomförs i enlighet med detta dokument. Årlig kontroll av släckutrustning ombesörjs genom serviceavtal med Fastighetsskötsel AB.Styrelsen ska:

 • Hålla brandskyddsdokumentet uppdaterat
 • Informeras vid tillbudsrapportering
 • Uppmana boenden att regelbundet se över sitt brandskydd via Marmornbladet och hemsidan
 • Upprätthålla en bra standard i brandskyddsarbetet inom fastigheten enligt gällande lagstiftning

För brandskyddsåtgärder i lägenhet med tillhörande förvaringsutrymme ansvarar bostadsrättsinnehavaren respektive hyresgäst för. Hyr denne ut sin bostad i andra hand har hon/han fortsatt det entydiga och fulla ansvaret gentemot föreningen och ska se till att andrahandshyresgästen tar del av föreningens SBA-policy, att brandvarnare fungerar och att inga brandfarliga varor förvaras i källarförråd.

Försäkringsskydd

Fastigheten är fullvärdesförsäkrad via Brandkontoret och gäller bl.a. för skada genom brand, varmed avses eld som kommit lös. Föreningens försäkring täcker enbart de kostnader för vilka föreningen står för. För kostnad som vållas genom den enskildes oaktsamhet, försummelse m.m. i föreningens fastighet är den vållande i princip ersättningsskyldig i enlighet med Bostadsrättslagen 7 kap 12§.

Service och underhåll

Fel på apparater och installationer som kan medföra ökad brandrisk ska åtgärdas utan dröjsmål. Regelbunden kontroll av belysning, el-ledningar, maskiner och brandcellsgränser görs av föreningens fastighetsskötare. Serviceavtal finns med Fastighetsskötsel AB för service och underhåll av släckutrustning.

Utbildning/Information

Alla som bor i föreningens fastighet ska veta hur de ska förebygga brand och agera i händelse av brand i egna lägenheten, trapphus och byggnaden i övrigt. Alla boende i huset får vid inflyttning informationsmaterial från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) gällande brand i fastigheten. Information finns även uppsatt i trapphus och tvättstuga samt utlagd på föreningens hemsida. Säsongsberoende skriftliga påminnelser (t.ex. inför advent) förmedlas via Marmornbladet.

Regelbunden kontroll

Styrelsen ser till att det är ordning och reda i husets allmänna utrymmen och att trapphus, våningsplan och källargångar är fria från lösa föremål och annat brännbart material.

Rutiner för brand- och tillbudshantering

Beskrivning av händelseförloppet/tillbudet nedtecknas. Efter diskussion, eventuellt i dialog med Räddningstjänst, ta fram eventuellt nya rutiner för att undvika liknande händelser i framtiden. Tillbudsrapporten sparas i föreningens brandskyddspärm.

Styrelsens ansvarar för att vid behov eller när förändring av brandskyddet sker, följa upp föreningens systematiska brandskyddsarbete och se till att regler och rutiner i brandskyddsarbetet följs. Uppföljningen dokumenteras och godkänns av styrelsen och sparas i brandskyddspärmen och uppdateras på hemsidan.

Med tillbud avser föreningen följande: personskador, olyckor med brandfarlig vara samt brister i brandskydd eller utrymningssäkerhet. Vid brand och tillbud utvärderar styrelsen händelsen vid ett möte maximalt två veckor efter det att branden eller tillbudet inträffat.

Sida uppdaterad: 2022.12.19