Medlem – vad gäller?

När du ska göra större renoveringsarbeten i din lägenhet så finns det några saker som du måste tänka på:

Vitvaror (kyl, frys, spis etc) samt större mängder rivningsmaterial såsom köksskåp och rivningsmassor får absolut inte kastas grovsoprummet. Ett tips är att använda så kallade byggsäckar för att frakta bort tunga rivningsmassor (läs mer nedan under rubriken Städning).

Innan större renovering måste du fylla i nedanstående blankett och lämna in till styrelsen för godkännande. Målning,tapetsering och dylikt räknas inte till större renovering.

Anmälan om förändring av bostadsrättslägenhet

Vid kontakt med hantverkare så rekommenderar styrelsen att du använder en avtalsblankett som finns på konsumentverkets hemsida, som hjälp.

Störande arbeten

Störande arbeten (borrning, golvslipning, bilning, nertagning av vägg etc) får endast genomföras under vissa tider. Läs mer under Boende > Ordning.

Bärande väggar

Om du ska göra några ingrepp som rör den fasta konstruktionen (väggar) så måste du först kontakta styrelsen. Beskriv vad du tänker göra med ord samt markera på en ritning (ritningar över lägenhetens planlösning kan få via Stadsbyggnadskontoret). Om väggen som du vill riva eller ta upp hål i (t.ex. för en dörr eller rördragning) är bärande så måste du också lämna med ett intyg från en behörig konstruktör med beskrivning av hur den bärande delen ska ersättas.

Om bärande konstruktioner i en byggnad berörs av en ombyggnation så måste också en bygganmälan göras till stadsbyggnadsnämnden i enlighet med gällande regler. Detsamma gäller alla lägenhetsavskiljande väggar, exempelvis vid sammanslagning eller delning av lägenheter. Gällande byggnorm ska följas.

Stamledningar

Om du ska göra några ingrepp som rör stamledningar (gas, el, vatten, avlopp) så måste du först kontakta styrelsen. Åtgärder som avser stamledningar ska utföras med för arbetets art godkända entreprenörer. Det är entreprenören som avgör om det t.ex. krävs att gasen måste stängas av i hela fastigheten eller om det räcker med att stänga av kranen i lägenheten. Om stamlägen förändras eller tätskikt i badrum bryts ska detta dokumenteras av behörig besiktningsman under arbetets gång. Efter avslutat arbete skall ett godkänt besiktningsprotokoll överlämnas till styrelsen.

Vattenavstängning

Vattenavstängningar måste beställas via fastighetsskötaren i god tid. Avstängningen ska aviseras i porten.

Installation av Elspis

Då elnätet i huset är konstruerat för fortsatt användning av gas och endast 1-fas (25A) är draget till lägenheterna, rekommenderas att elugn med gashäll installeras. Om elspis installeras och ska kunna utnyttjas fullt ut måste matningen till lägenheten uppgraderas till 3-fas (3x16A).

Gasledningen ska plomberas av en behörig gasentreprenör.

Byte till 3-fas

Medlemmar som önskar byta till 3-fas kan göra det på egen bekostnad. För arbetet krävs tillstånd av elnätsleverantören (Ellevio) och att styrelsen informeras. Elnätsleverantören utför bytet av elmätaren i källaren medan allt övrigt arbete ska utföras av behörig elinstallatör. Bytet ska anmälas till styrelsen innan arbetet påbörjas.

Förutom ny elmätare byts stigarledningen och elcentralen i lägenheten samt de ledningar och uttag i lägenheten som behövs för 3-fasanslutning.

Balkonger

I den kulturhistoriska klassificeringskartan för Stockholms innerstad (bilaga till Stockholms översiktsplan) har Marmorn erhållit den högsta klassificeringen, ”blå”, tillsammans med bland annat Stadshuset, Operan samt byggnaderna i Gamla Stan. Detta innebär bl.a. att vi måste vara mycket försiktiga med sådant som kan förändra utseendet på husens fasader.

Det är inte tillåtet att glasa in balkonger eller att sätta upp paraboler och andra antenner. Infravärme får ej monteras på fasadvägg utan skall monteras på balkongunderkant eller vara monterad på fristående fot.

Markiser får sättas upp efter styrelsens medgivande, men de måste vara enfärgade och  ha den speciella gröna färg som är typisk för Marmorn. I exempelvis Sandatex katalog har den nummer 873/5.

På grund av rasrisk är det inte tillåtet att hänga blomlådor på utsidan av balkongräcket. Däremot får man ha blomlådor innanför räcket.

Städning

Kom ihåg att städa efter dig! Trapphus, hissar och entréer ska hållas rena från byggdamm och annat skräp. Om detta inte sker debiterar föreningen lägenhetsinnehavaren 500 kr per städtillfälle för extra städkostnader. Vid reparation som pågår under längre tid måste du städa kontinuerligt.

Trapphus och vädringsbalkonger får inte användas som avlastningsplats för byggmaterial, gamla vitvaror eller dylikt.

Vitvaror (kyl, frys, spis, tvättmaskin etc) samt rivningsmaterial får EJ dumpas i grovsoprummet.

Byggsäckar s.k. ”Big Bag”
Ett tips vid renovering är att använda så kallade byggsäckar för att frakta bort tunga rivningsmassor. Notera att byggsopor ska bortforslas utan dröjsmål. Om byggsäckar eller byggavfall står kvar längre än 1 vecka kan styrelsen beställa hämtning av dessa och debitera lägenhetsinnehavaren. Byggavfallet får ej placeras så att det förhindrar trafik/passage eller så att det ger bestående skador på Marmorns gräsmattor.

Ansvar

Det är bostadsrättsinnehavaren som ansvarar för allt som sker i lägenheten. Om du anlitar en byggfirma för ombyggnadsarbetet är det du som beställare som har ansvar för att byggfirman inte orsakar skador på fastigheten eller andra lägenheter, skräpar ned, eller utför störande arbeten tidiga morgnar etc.

Alla bostadsrättsinnehavare bör ha en bostadsrättsförsäkring som täcker bland annat kostnader för vattenskador.

Kontakta gärna styrelsen om du har frågor eller är osäker!

Sida uppdaterad: 2022.12.01