Demokrati

Styrelsen leder och driver arbetet i föreningen på uppdrag av stämman. Stadgarna beskriver vilka befogenheter och vilket ansvar styrelsen har. Styrelsen beslutar om det mesta som gäller drift och skötsel av fastigheterna och gårdarna. Exempel på detta är överlåtelser, andrahandsuthyrningar, reparationer, städning etc. Under Kontakt (samt i varje trappuppgång) finns information om vilka som sitter i styrelsen, vilka funktioner de har och hur de kan nås.

Styrelsen är organiserad i olika ansvarsområden bland annat boendemiljö, teknik, ekonomi och information. Vilken medlem som helst kan vara med i dessa grupper, även de som inte är invalda i styrelsen är välkomna.

Styrelsen har sin brevlåda vid uppgång 44C, vid ingången till fastighetsskötarens expedition. I uppgång 44D, en trappa ned, finns ett tidningsställ med stadgar, årsredovisning, Marmornbladet och ansökningsblanketter för andrahandsuthyrning.

Ansökningsblankett för andrahandsuthyrning

Hur kan du som medlem påverka?

En gång om året, vanligtvis några veckor efter nyår, inbjuds föreningens medlemmar till årsstämma. Då beslutas det i frågor som exempelvis årsredovisning, vilka som ska sitta i styrelsen och om eventuella ändringar av stadgar. Det är fritt fram för föreningens medlemmar att lämna in motioner till stämman, senast 30 november föregående år. Av motionen ska det framgå vem som skrivit motionen (namn och lägenhetsnummer). Det är viktigt att förslaget är väl beskrivet och motiverat. Det är brukligt att den som lämnat in motionen är med på stämman för att argumentera för sitt förslag och svara på stämmodeltagarnas frågor.

Varje höst anordnar dessutom styrelsen ett informationsmöte för samtliga medlemmar.
Vill du att något ska ändras eller har du en idé med anknytning till föreningen/boendet/fastigheterna som du tycker att föreningen ska förverkliga, är det enklast att lämna in förslaget till styrelsen. Styrelsen handlägger förslaget och beslutar i ärendet. För detta finns inga formkrav men det är normalt en förutsättning att förslaget är väl beskrivet och motiverat för att det ska behandlas. Det bör dessutom framgå vem som lämnat in förslaget.

Stadgar

Föreningens stadgar är dess ”lagbok”. Stadgarna beskriver medlemmarnas och styrelsens ansvar, skyldigheter och rättigheter. Givetvis lyder föreningen även under svensk lagstiftning så som bostadsrättslagen, lagen om ekonomisk förening, bokföringslagen etc.

Här är föreningens stadgar samt en bilaga till dessa med aktuell lagtext.

Föreningens årsmöte 2019

Den 24 januari 2019 hölls Marmorns årsmöte i Kristinehovs malmgård. På mötet valdes bland annat en ny styrelse och medlemmarnas inkomna motioner behandlades. Nedan kan du läsa årsredovisningen vilken inkluderar inkomna motioner med styrelsens svar.

Äldre årsredovisningar för Brf Marmorn