Kallelse till föreningsstämma 2017

Dag: 19 januari 2017, klockan 19.00
Lokal: Kristinehovs Malmgård, Kristinehovsgatan 2, Kristinasalen

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Anmälan av stämmoordförandes val av sekreterare för stämman
 4. Godkännande av röstlängd
 5. Fastställande av dagordning
 6. Val av två justerare tillika rösträknare
 7. Fråga om kallelse behörigen skett
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorernas berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut i anledning av föreningens resultat enligt balansräkningen
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Fråga om arvoden till styrelseledamöter och revisorer
 14. Val av styrelsens ordförande på 1 år
 15. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
 16. Val av revisorer och revisorssuppleant
 17. Val av valberedning
 18. Val av distriktsombud och suppleanter i HSB
 19. Stadgeenligt inkomna motioner
 20. Stämmans avslutande

Välkomna // Styrelsen
HSB Bostadsrättsförening Marmorn i Stockholm